Alle informatie over de diensten van Sparen.nl

De toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) streeft naar transparante financiële markten. Vergelijkingssites maken hier deel van uit. Als onderdeel van deze transparantie dient de consument zicht te hebben op:

  • Welke informatie wordt op de vergelijkingssite aangeboden?
  • Wat wordt wel en wat wordt niet vergeleken en hoe komt de vergelijking tot stand?
  • Hoe wordt de aanbieder van de vergelijking beloond voor het aanbieden van de vergelijking?

Op deze pagina vind je alle informatie over de diensten die Sparen.nl verleent en over de spaarproducten in het bijzonder.

Welke diensten en producten biedt Sparen.nl aan?

Sparen.nl is een onafhankelijke informatie- en vergelijkingssite op het gebied van sparen. Wij vergelijken zowel particuliere als (klein) zakelijke spaarproducten. Voorbeelden van deze producten zijn spaarrekeningen met en zonder beperkingen, spaardeposito's, spaarrekeningen voor (klein)kinderen en bankspaarproducten.

De consument kan op Sparen.nl de aangeboden spaarproducten met elkaar vergelijken. De consument maakt zelf, op basis van de gegevens en de daarbij horende vergelijking, een keuze voor een bepaalde aanbieder en/of product. Sparen.nl werkt samen met een aantal financiële partijen om de consument de mogelijkheid te bieden het spaarproduct direct te kunnen openen. Deze samenwerking geldt echter niet voor alle marktpartijen. Het bestaan van een samenwerking heeft echter geen enkele invloed op het resultaat van de vergelijking.

Bestaat er een samenwerking tussen Sparen.nl en een aanbieder van een spaarproduct en de consument kiest ervoor het betreffende product aan te vragen, dan wordt de bezoeker naar de website van de aanbieder doorverwezen. De productaanbieder is vanaf het moment van aanvragen het aanspreekpunt.

Adviesvrij

Sparen.nl geeft geen persoonlijk advies. De resultaten van de vergelijking zijn gebaseerd op de gegevens die je zelf invoert. Omdat wij geen persoonlijk advies geven, ben je zelf verantwoordelijk voor de aanbieder- en productkeuze. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor door jou gemaakte keuzes. Draag er zorg voor dat de ingevoerde gegevens volledig en correct zijn, dit is ook in je eigen belang.

Beloning

Sparen.nl is een financiële vergelijkingssite. De informatie en de vergelijkingen zijn geheel gratis toegankelijk. Sparen.nl ontvangt uitsluitend een beloning van een aanbieder (provisie of een vaste vergoeding) als je een product via Sparen.nl hebt afgesloten of als je doorklikt naar de website van de aanbieder. De hoogte van de vergoeding verschilt per product en per aanbieder.

Hoe komt de vergelijking tot stand?

De resultaten van de vergelijkingen op Sparen.nl zijn gebaseerd op de actuele rentetarieven en de voorkeuren die je als bezoeker zelf hebt aangegeven. Wij tonen je alle producten die passen bij de door jou ingevulde voorkeuren. Wij tonen en sorteren de producten op basis van rente. Het product met de hoogste rente staat hierbij altijd bovenaan. Sparen.nl vergelijkt uitsluitend op de rente die de aanbieder op dat moment biedt.

Naast de standaard manier van tonen kan je zelf ook nog sorteren, bijvoorbeeld op:

  • Aanbieder (alfabetische volgorde)
  • Klantbeoordeling: Wij tonen bij elke rekening en elk deposito een klantbeoordeling. Dit is het cijfer dat (oud-)klanten de bank geven voor onder meer rentebeleid, service en informatievoorziening. Als je de producten sorteert op klantbeoordeling komt het product met de hoogste beoordeling bovenaan te staan.

Hoe volledig is de vergelijking?

Sparen.nl is volledig onafhankelijk. Dit betekent dat geen enkele financiële instelling een aandeel, zeggenschap of invloed heeft op de resultaten van de vergelijkingen en berekeningen. Wij streven er ook naar alle aanbieders en producten op te nemen in het productoverzicht. Het kan echter voorkomen dat een product niet opgenomen wordt in de vergelijking. Dit kan meerdere oorzaken hebben:

  • Het product is identiek aan een reeds opgenomen product. Het originele hoofdproduct wordt dan opgenomen.
  • De gegevens van het product worden door de aanbieder van het product niet ter beschikking gesteld.
  • Het product bestaat nog wel, maar wordt niet meer aangeboden. In dit geval wordt dit product ook niet opgenomen in de vergelijking.

Om opgenomen te worden in de resultaten van Sparen.nl dient de aanbieder van het product te beschikken over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en/of onder toezicht te staan van De Nederlandsche Bank (DNB) of op basis van een financieel paspoort activiteiten uit te voeren in Nederland.

Daarnaast geldt als voorwaarde dat aanbieders van (vrij) opneembare spaarrekeningen, spaardeposito's en bankspaarproducten dienen te vallen onder het Europese en/of het Nederlandse depositogarantiestelsel. Producten die uitgezonderd zijn van de voorwaarden inzake het depositogarantiestelsel zijn spaarverzekeringen. Deze producten zijn in het resultatenoverzicht als zodanig herkenbaar. Hierbij wordt namelijk geen waarde getoond inzake het geldende depositogarantiestelsel.

Een compleet overzicht van de opgenomen aanbieders en producten vind je op deze pagina: Overzicht spaarbanken

Sparen.nl en de AFM, Kifid en de KvK

Sparen.nl heeft als onderdeel van MisterMedia een AFM vergunning inzake de Wet Financieel Toezicht (WFT) onder nummer: 12017732.

Sparen.nl is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Brabant) onder nummer 17193942.

Indien je een klacht hebt over de inhoud van de productovereenkomst dien je deze te richten aan de betreffende aanbieder. Indien de aanbieder je klacht niet naar tevredenheid oplost, kun je je richten tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Indien je een klacht hebt over de dienstverlening van Sparen.nl kun je contact opnemen met Sparen.nl. De behandeling van elke klacht zal geschieden middels onze klachtenprocedure.

Sparen.nl is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (Kifid) onder nummer: 300.012977. Je privacy wordt gewaarborgd. Meer informatie vind je in ons privacyreglement.

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website Sparen.nl. Door het gebruik van de site accepteer je deze disclaimer.

Aansprakelijkheid Sparen.nl besteedt veel tijd aan de inhoud van deze website. Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden om je de juiste informatie te bieden, kan het toch nog voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig is of onjuistheden bevat. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Sparen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud op de websites waar wij naar verwijzen.

Kom je onverhoopt een fout tegen op de site, dan stellen we het op prijs als je ons hiervan op de hoogte stelt via info@sparen.nl.

Informatie Alle informatie op deze website, waaronder rentetarieven, antwoorden op vragen en de resultaten van berekeningen of andere calculaties, zijn van algemene aard en dus geen persoonlijk advies. Sparen.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Met het oog hierop raden we je altijd aan onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. Indien je uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Sparen.nl alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, auteurs, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor elke vorm van directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Beweringen, meningen en uitingen, geuit in (nieuws)artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Sparen.nl. Sparen.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor elke vorm van directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Sparen.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Rechten Deze site is bedoeld voor niet-commerciële privédoeleinden. Sparen.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen onder andere (handels)namen, logo's, merken, vergelijkingen, teksten, illustraties en overig grafisch materiaal. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers en/of gebruikers van deze site. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sparen.nl.

Wijzigingen Sparen.nl mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder dit van tevoren aan te kondigen. Wij raden daarom aan regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.

Privacy Statement

Sparen.nl is een initiatief van MisterMedia B.V. (hierna aangeduid als MisterMedia). MisterMedia respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers. Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. MisterMedia houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens is MisterMedia aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen is MisterMedia B.V., gevestigd te Eindhoven.

Welke gegevens worden geregistreerd Indien je je aanmeldt voor een elektronische nieuwsbrief, deelneemt aan een actie of anderszins gebruik maakt van de diensten welke op de onderdelen van MisterMedia worden aangeboden, worden de door jou verstrekte gegevens vastgelegd.

Doel gegevensregistratie De verstrekte persoonsgegevens gebruikt MisterMedia enerzijds voor de uitvoering van de overeenkomst en anderzijds om je op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten, en om je gerichte aanbiedingen te doen. Je persoonsgegevens zijn in dat kader beschikbaar voor alle onderdelen van MisterMedia.

Links naar andere websites Op de websites van MisterMedia tref je links aan naar andere websites dan van MisterMedia. Hoewel de websites van derden met zorg zijn geselecteerd, kan MisterMedia geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik door die organisaties van je gegevens. Lees hiervoor het privacystatement van de website die je bezoekt, indien aanwezig.

Cookies Sparen.nl maakt bij het aanbieden van de diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan de website op je computer wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens die je op de website invoert, zodat je als bezoeker kan worden herkend. Indien je niet wilt dat er cookies gebruikt worden, kun je dat instellen in je browser "cookies off".

Surfgedrag MisterMedia houdt algemene bezoekersstatistieken bij om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers en om eventuele nieuwe diensten of aanbiedingen te ontwikkelen.

Gegevensverstrekking aan derden MisterMedia zal je gegevens zonder je toestemming niet verstrekken aan derde partijen. In uitzonderlijke gevallen, ongeacht de toestemming daarvoor, kan MisterMedia gegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van MisterMedia te garanderen.

Wijzigingen MisterMedia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig dit privacystatement voor het privacybeleid van MisterMedia.