Dienstverlening Sparen.nl

Over Sparen.nl

Op Sparen.nl zijn we transparant. Over financiële producten en aanbieders, maar natuurlijk ook over ons zelf. Daarom vind je hier informatie over welke diensten wij aanbieden, hoe wij verdienen, welke vergunningen wij hebben en hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Welke diensten biedt Sparen.nl aan?

Sparen.nl is een onafhankelijke informatie- en vergelijkingssite op het gebied van sparen. Wij vergelijken zowel particuliere als (klein) zakelijke spaarproducten. Voorbeelden van deze producten zijn spaarrekeningen met en zonder beperkingen, spaardeposito's, spaarrekeningen voor (klein)kinderen en bankspaarproducten.

De consument kan op Sparen.nl de aangeboden spaarproducten met elkaar vergelijken. De consument maakt zelf, op basis van de gegevens en de daarbij horende vergelijking, een keuze voor een bepaalde aanbieder en/of product. Sparen.nl werkt samen met een aantal financiële partijen om de consument de mogelijkheid te bieden het spaarproduct direct te kunnen openen. Deze samenwerking geldt echter niet voor alle marktpartijen. Het bestaan van een samenwerking heeft echter geen enkele invloed op het resultaat van de vergelijking.

Bestaat er een samenwerking tussen Sparen.nl en een aanbieder van een spaarproduct en de consument kiest ervoor het betreffende product aan te vragen, dan wordt de bezoeker naar de website van de aanbieder doorverwezen. De productaanbieder is vanaf het moment van aanvragen het aanspreekpunt.

Adviesvrij

Sparen.nl geeft geen persoonlijk advies. De resultaten van de vergelijking zijn gebaseerd op de gegevens die je zelf invoert. Omdat wij geen persoonlijk advies geven, ben je zelf verantwoordelijk voor de aanbieder- en productkeuze. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor door jou gemaakte keuzes. Draag er zorg voor dat de ingevoerde gegevens volledig en correct zijn, dit is ook in je eigen belang.

Onafhankelijkheid en objectiviteit

Sparen.nl is volledig objectief en onafhankelijk. Dit betekent dat geen enkele financiële instelling een aandeel, zeggenschap of invloed heeft op de resultaten van de vergelijkingen en berekeningen.

Sparen.nl streeft ernaar alle beschikbare tarieven en voorwaarden van de financiële producten van financiële instellingen en tussenpersonen op te nemen in de vergelijkingen. Wij bieden je het meest complete aanbod in Nederland, maar helaas staan (nog) niet alle financiële instellingen erin. Financiële instellingen zijn namelijk vrij om hun premies en voorwaarden ter beschikking te stellen. Instellingen die hun gegevens niet aan Sparen.nl verstrekken of onjuiste informatie aan ons geven, vind je daarom niet onze vergelijkingen.

Beloning - Hoe wordt Sparen.nl beloond voor haar diensten?

Sparen.nl ontvangt alleen een beloning van een aanbieder (provisie of een vaste vergoeding) als je een product via Sparen.nl afsluit of doorklikt naar de website van de aanbieder. De precieze hoogte van de vergoeding kan verschillen per product en per aanbieder.

Toezicht

Sparen.nl is onderdeel van Finance Network. Finance Network valt onder het toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Dit houdt in dat wij een WFT-vergunning hebben. De AFM controleert of wij ons aan de regels houden die zijn vastgelegd in de WFT (Wet Financieel Toezicht). Ook de Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op vergelijkingssites.

AFM, Kifid en de KvK

Sparen.nl heeft als onderdeel van Finance Network. een AFM vergunning inzake de Wet Financieel Toezicht (WFT) onder nummer: 12017732.

Sparen.nl is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Brabant) onder nummer 17193942.

Indien je een klacht hebt over de inhoud van de productovereenkomst dien je deze te richten aan de betreffende aanbieder. Indien de aanbieder je klacht niet naar tevredenheid oplost, kun je je richten tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Indien je een klacht hebt over de dienstverlening van Sparen.nl kun je contact opnemen met Sparen.nl. De behandeling van elke klacht zal geschieden middels onze klachtenprocedure.

Sparen.nl is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (Kifid) onder nummer: 300.012977. Je privacy wordt gewaarborgd. Meer informatie vind je in ons privacyreglement.

Welke gegevens worden geregistreerd

Meld je jezelf aan voor een e-mail nieuwsbrief, neem je deel aan een actie of maak je op een andere manier gebruik maakt van de diensten van Sparen.nl? Dan worden de door jou verstrekte gegevens vastgelegd.

Doel gegevensregistratie

De verstrekte persoonsgegevens gebruikt Sparen.nl enerzijds voor de uitvoering van de overeenkomst en anderzijds om je op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten en om je gerichte aanbiedingen te doen. Je persoonsgegevens zijn in dat kader beschikbaar voor alle onderdelen van Finance Network (waar Sparen.nl onderdeel van is).

Links naar andere websites

Op Sparen.nl tref je links aan naar andere websites. Hoewel de websites van derden met zorg zijn geselecteerd, kan Sparen.nl geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik door die organisaties van je gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Surfgedrag

Sparen.nl. houdt algemene bezoekersstatistieken bij om de websites zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers. En om eventuele nieuwe diensten of aanbiedingen te ontwikkelen.

Welke browsers ondersteunt Sparen.nl?

Mogelijk werkt Sparen.nl niet goed in je huidige browser. Internet Explorer wordt per 1-5-2021 niet meer ondersteund.

De nieuwste versies van onderstaande browsers worden wél actief door Sparen.nl ondersteund. Je kunt de nieuwste browserversie gratis downloaden, installeren en vervolgens direct gebruiken:

Gegevensverstrekking aan derden

Sparen.nl zal je gegevens, zonder je toestemming, niet verstrekken aan derde partijen. In uitzonderlijke gevallen, ongeacht de toestemming daarvoor kan Sparen.nl gegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Sparen.nl te garanderen.

Recht op inzage

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens heb je recht op inzage in de gegevens die Finance Network. (waar Sparen.nl onderdeel van is) over je verzameld en de manier waarop die gebruikt worden. Als hierin onjuistheden staan, heb je ook het recht om deze te laten corrigeren. Heb je een verzoek om inzage of correctie van je persoonsgegevens? Dan kun je hiervoor een e-mail sturen naar Sparen.nl Vermeld in de e-mail in elk geval je volledig naam, voorletters, geboortedatum, adres en eventueel je telefoonnummer. Stuur tevens een kopie mee van een geldig legitimatiebewijs. Na ontvangst van je verzoek nemen wij binnen 14 dagen contact met je op.

Wijzigingen

Sparen.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig dit privacystatement voor het privacybeleid van Sparen.nl.

Vragen

Heb je een vraag of opmerking op het gebied van het privacybeleid van Sparen.nl? Neem dan contact met ons op: Willemstraat 1K, 5611HA te Eindhoven ter attentie van de directie.

Disclaimer

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via Sparen.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Sparen.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en informatie. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Sparen.nl. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de aangeboden data, informatie en inhoud van de site. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Sparen.nl. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, auteurs, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden / onvolledigheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede technische storingen.

Beweringen, meningen en uitingen, geuit in (nieuws)artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Sparen.nl. Sparen.nl. kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

De informatie op deze website, waaronder rentetarieven, antwoorden op vragen, koersen en de resultaten van berekeningen of andere calculaties, zijn van algemene aard en zijn geen persoonlijk advies. Sparen.nl. kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Sparen.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Sparen.nl stelt het op prijs indien onjuistheden op deze website aan haar worden gemeld.

webredactie@sparen.nl

N.B. Overal waar wij op deze pagina praten over Sparen.nl, bedoelen we altijd de site Sparen.nl welke onderdeel is van Finance Network

Zoeken ×
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer 0 resultaten